Sunday, May 15, 2011

Үйлдлийн системийн хөдөлгөөнт үзүүлбэрүүд (2010-2011 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын оюутнуудын нэмэлт онооны ажил)

1. Диск төлөвлөлтийн алгоритм: Хайлтын хугацаа хамгийн бага
2. Процессын синхрончлол: Үйлдвэрлэгч, Хэрэглэгчийн асуудал
3. Процессын төлвүүд
4. Диск төлөвлөлтийн алгоритм: Самналт
5. Логик болон физик санах ойн хуудаслалтын загвар
6. Виртуал санах ой
7. Байрлуулалтын регистр ашигласан динамик байрлуулалт
8. Процесс төлөвлөлт: Хамгийн богино процесс
9. Хуудас солилтын алгоритм: Хоёр дахь боломжийн алгоритм
10. 32 байтын санах ойг 4 байтаар хуудаслах жишээ
11. Хуудас солилтын алгоритм: Оновчтой алгоритм
12. Хоёр түвшинт хуудаслалт
13. Сегментчлэлийн техник хангамж
14. Бодлого солилт (context switch)
15. Хуудаслалтын техник хангамж
16. Тасалдлаар удирдагдах оролт/гаралт
17. Оролт гаралтын хүсэлтийн амьдралын цикл
18. Диск төлөвлөлтийн алгоритмууд: Эхэнд ирсэн нь эхэнд үйлчлүүлэх (FIFO)
19. Түгжрэл: Нөөц хуваарилалтын граф
20. Олон блоктой санах ойн хуваарилалт
21. Хуудас солилтын алгоритмууд: Хандаагүй хамгийн удсан (LRU)

No comments:

Post a Comment