Thursday, April 14, 2011

Бие даалтын ажил №4 Жишээ

CS207-ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ
Үлгэр жишээ Бие Даалт 4
Группын багш: А.Жаргалсайхан /D.SW53/
Гүйцэтгэсэн оюутан: Б.Дамбаасүрэн /D.HW08D224/

No comments:

Post a Comment